Harmonogram spotkań z Rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

TerminPrzebieg, cel spotkania
11 września 2018 r.Zebranie . Organizacja roku szkolnego. Wybór klasowej Rady Rodziców, zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania, PZO, Kodeksem Ucznia, Programem Wychowawczo-Profilaktycznym, kalendarzem na rok szkolny 2018/2019, i orzeczeń Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej. procedurami i regulaminami obowiązującymi w szkole; zapoznanie z wysokością składek na ubezpieczenie i Radę Rodziców, zapoznanie z zasadami organizacji lekcji religii i wdż, oferta zajęć pozalekcyjnych, podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikowanie zdjęć, podpisanie zgody na uczestnictwo dziecka w zajęciach i wycieczkach szkolnych oraz udział w projektach
24 września 2018 r.Zebranie z rodzicami uczniów klas VIII – egzamin ósmoklasisty
09 października 2018 r.Spotkanie indywidualne . Informacja o ocenach cząstkowych, postępach ·i sukcesach dziecka, trudnościach w nauce i możliwości uzupełniania braków. Omówienie zachowania dziecka, frekwencji, udziału w zajęciach dodatkowych.
06 listopada 2018 r.Zebranie. Zapoznanie z wynikami diagnoz . Informacja o ocenach cząstkowych, postępach i sukcesach dziecka, trudnościach w nauce i możliwości uzupełniania braków. Omówienie zachowania dziecka, frekwencji, udziału w zajęciach dodatkowych.
18 grudnia 2018 r.Zebranie. Zapoznanie rodziców z propozycjami ocen semestralnych zajęć dydaktycznych i z zachowania, przekazanie informacji o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi oraz możliwości uzupełnienia braków. Informacja na temat absencji i zachowania dzieci. Ankiety i ewaluacja wewnętrzna szkoły.
12 luty 2019 r.Spotkania indywidualne. Informacja o ocenach klasyfikacji śródrocznej. Sukcesy uczniów oraz ich niepowodzenia szkolne- analiza indywidualnych przypadków.
05 marca 2019 r.Spotkanie indywidualne. Informacja o ocenach cząstkowych, postępach i sukcesach dziecka, trudnościach w nauce i możliwości uzupełniania braków. Omówienie zachowania dziecka, frekwencji, udziału w zajęciach dodatkowych.
09 kwietnia 2019 r.Spotkanie indywidualne. Informacja o ocenach cząstkowych, postępach i sukcesach dziecka, trudnościach w nauce i możliwości uzupełniania braków. Omówienie zachowania dziecka, frekwencji, udziału w zajęciach.
14 maja 2019 r.Zebranie. Zapoznanie rodziców z propozycjami ocen rocznych z zajęć dydaktycznych i z zachowania, przekazanie informacji o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi oraz możliwości uzupełnienia braków. Informacja na temat absencji i zachowania dzieci. Zapoznanie rodziców
11 czerwca 2019 r.Spotkania indywidualne. Informacja o ocenach cząstkowych postępach i sukcesach dzieci, trudnościach w nauce.
12 czerwca 2019 r.Zebranie z rodzicami przyszłych pierwszaków oraz rodzicami przyszłych przedszkolaków.

Dyrekcja szkoły przypomina: obecność Rodziców na zebraniach jest obowiązkowa.

Udostępnij: